Tự hào truyền thống 90 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam

Tự hào truyền thống 90 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam

Tự hào truyền thống 90 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam

Ngày 18.11.1930, Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ra đời do Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi xướng và lãnh đạo, đánh dấu sự phát triển về chất phong trào đoàn kết yêu nước của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống thực dân đô hộ và bè lũ tay sai. Từ đó đến nay, ở mỗi thời kỳ cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình là đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Nhà nước cộng hoà dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, lập lại hoà bình ở Đông Dương, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, nhân dân ta đã “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Phạm Thị Tuyến trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Khu dân cư An Khải, xã Bắc Sơn (Ân Thi) vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2020

Bước vào thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, MTTQ Việt Nam luôn quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, không ngừng phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên luôn lấy mục tiêu xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh để tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo. MTTQ các cấp vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng các Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào thi đua: “Đoàn kết - sáng tạo”, “Xây dựng khu dân cư 3 không”… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới. MTTQ các cấp ngày càng mở rộng thêm thành viên; các tổ chức thành viên tăng cường tập hợp, thu hút nhiều đoàn viên, hội viên mới, góp phần tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động, đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

 

Những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với nội dung, hình thức ngày càng đa dạng, phong phú ở 100% các khu dân cư nhân kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11). Ngày hội đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tăng cường sự đồng thuận ở cộng đồng dân cư, là biểu hiện sinh động của tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

 

MTTQ các cấp phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, tích cực tham gia đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; vận động nhân dân phát huy dân chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội…, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng, là điều kiện để phát huy dân chủ, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

 

Tỉnh Hưng Yên sau 24 năm tái lập, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả vượt bậc, rất đáng tự hào, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện và sâu sắc. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, Hưng Yên nhanh chóng vươn lên trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước. Từ năm 2017, tỉnh Hưng Yên đã tự cân đối thu, chi ngân sách và có một phần đóng góp về ngân sách Trung ương. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả vượt bậc, Hưng Yên trở thành tỉnh thứ 3 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 (sau các tỉnh Nam Định và Đồng Nai) và là tỉnh đầu tiên thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những thành tựu nổi bật, có ý nghĩa lịch sử đó có sự đóng góp xứng đáng của MTTQ các cấp.

 

Để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội MTTQ các cấp, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân cần tăng cường quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về MTTQ trong tình hình mới. Qua đó tiếp tục tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và các địa phương.

 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tiếp tục khẳng định vai trò của MTTQ trong tình hình mới: “Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội”. “Làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường đối ngoại Nhân dân. Phát huy sức mạnh Nhân dân trong thế trận lòng dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc luôn gắn liền với yêu cầu mở rộng dân chủ và giữ vững kỷ cương trong đời sống xã hội trên tất cả các lĩnh vực ở các cấp, các ngành. Do vậy, các cấp chính quyền phải chăm lo phát huy và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo pháp luật, ngăn chặn và xử lý nghiêm những biểu hiện vi phạm quyền dân chủ của nhân dân, cũng như những biểu hiện lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, kích động nhân dân, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

 

MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao chất lượng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đoàn kết - sáng tạo”, “Xây dựng khu dân cư 3 không”… chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

 

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam là dịp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng cùng ôn lại lịch sử vẻ vang và những đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, là dịp để MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cộng đồng người Hưng Yên đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở mọi miền Tổ quốc và nước ngoài đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng của dân tộc, quê hương, khai thác mọi tiềm năng và lợi thế, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng tỉnh Hưng Yên “trở thành tỉnh mạnh của toàn quốc” như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên.


Phạm Thị Tuyến- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Nguồn: Baohungyen.vn


Bài viết khác

• Hưng Yên: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020) (13/11/2020)

• Gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ (13/11/2020)

• Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011 - 2020” (13/11/2020)

• Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội văn hóa quân dân tại khu dân cư thôn Xâm Hồng (12/11/2020)

• Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội văn hóa quân dân khu dân cư An Khải (10/11/2020)

• Tuổi trẻ Hưng Yên chung tay “Hướng về miền Trung” năm 2020 (06/11/2020)


Các bài mới nhất

• Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri (21/11/2020)

• Công bố Quyết định công nhận khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại IV (23/11/2020)

• Yên Mỹ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba (21/11/2020)

• Khai mạc Phiên chợ cam Hưng Yên năm 2020 (21/11/2020)

• Khánh thành cầu Ba Đông và Khuôn viên bảo tồn Cây vải tổ Vải trứng Hưng Yên trên địa bàn huyện Phù Cừ (20/11/2020)

• Người giáo viên gương mẫu, tận tụy, yêu nghề (03/11/2020)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Phạm Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay567 Hôm qua708 Tuần này2,069 Tuần trước5,464 Tháng này202,899 Tháng trước119,358