Tổng kết 17 năm thực hiện chỉ thị 30 - CT/TW của Bộ Chính trị

Tổng kết 17 năm thực hiện chỉ thị 30 - CT/TW của Bộ Chính trị

Tổng kết 17 năm thực hiện chỉ thị 30 - CT/TW của Bộ Chính trị

Đ/c Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 30 - CT/TW của Bộ Chính trị (Ngày 24/12/2015)

     Ngày 24/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Hội nghị tổng kết 17 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 05/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011 - 2015; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) và Quyết định số 1115-QĐ/TU ngày 09/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên; triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp và Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng tỉnh.

     Sau 17 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, 5 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về vị trí, vai trò, sự cần thiết cấp bách và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, mở rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chính quyền các cấp, các ngành tích cực thực hiện, đạt nhiều kết quả thiết thực; đến nay, 100% thôn, làng đã ban hành và thực hiện được hương ước, quy ước. Việc thực hiện dân chủ đã tập trung vào các nội dung, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từ đó nhân dân tích cực tham gia đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tham gia dồn thửa, đổi ruộng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

     Qua 5 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 1115-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tổ chức, bộ máy hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng về công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh uỷ, các huyện, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và nhiều cơ sở đã ban hành được Quy chế và định kỳ giao ban công tác dân vận, để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh; từ đó, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở và khi mới phát sinh. Chính quyền các cấp quan tâm hơn đến công tác dân vận; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và quan hệ với nhân dân có chuyển biến, tiến bộ. Công tác phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, các cơ quan nhà nước trong công tác vận động nhân dân đã có sự gắn bó chặt chẽ, hiệu quả hơn...

     Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kết luận số 114-KL/TW ngày 14.7.2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14.5.2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam" và các kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận 114-KL/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở biểu dương cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ mở rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trước mắt và lâu dài, việc thực hiện các nhiệm vụ mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung, vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ tỉnh. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm tạo được bước chuyển biến tích cực, rõ nét hơn trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận và dân chủ ở cơ sở; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cùng với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là vận động, tạo đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân trong giải phóng mặt bằng, tiếp nhận các dự án đầu tư, để thực hiện tốt khâu đột phá chiến lược của Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đề ra, nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ở các địa phương.

     Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ cho 3 tập thể, tặng bằng khen cho 25 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Đề án 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 1115-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

 

 

                                                                                               Nguồn: TTDV Hưng Yên số 37/2015

 


Bài viết khác

• Kết quả nổi bật về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2021 (15/09/2021)

• Công tác Dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở xã Lương Tài, huyện Văn Lâm (25/08/2020)

• Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (26/06/2020)

• Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm (27/03/2017)

• Nâng cao hiệu quả công tác của Khối Dân vận cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng (13/01/2018)

• Thực hiện QCDC ở cơ sở - Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động hệ thống chính trị (13/01/2018)


Các bài mới nhất

• Rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (04/08/2022)

• Người đảng viên lão thành sắt son một niềm tin với Đảng (04/08/2022)

• Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ (02/08/2022)

• Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân (01/08/2022)

• Xã Tiên Tiến: Khi Bí thư chi bộ thôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm (01/08/2022)

• Tập trung thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp (01/08/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay239 Hôm qua1,980 Tuần này4,665 Tuần trước13,507 Tháng này79,165 Tháng trước121,713