Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng Nông thôn kiểu mẫu ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng Nông thôn kiểu mẫu ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng Nông thôn kiểu mẫu ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận là trách nhiệm của cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong đó công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước là một nội dung quan trọng. Chính vì vậy trong thời gian qua, để nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, thực hiện chủ trương và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy và chính quyền xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào đặc biệt chú trọng đến công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Từ đó, đã góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ  xã Hòa Phong luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên khen thưởng . Xác định xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện QCDC là nhiệm vụ  hết sức trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được nhân dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tích cực. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự tích cực của UBND xã trong công tác triển khai và sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, xã Hòa Phong là địa phương đầu tiên của thị xã Mỹ Hào được UBND tỉnh công nhận xã đạt nông thôn mới (NTM) nâng cao

Là một xã nằm ở trung tâm thị xã, cấp ủy, chính quyền xã đã đổi mới tư duy cách làm trong huy động các nguồn lực thực hiện đồng bộ các tiêu chí NTM và NTM nâng cao. Thời gian qua xã đã tập trung rà soát đánh giá thực trạng 19 tiêu chí, xác định mục tiêu, nhiệm vụ để nâng các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, từ đó ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, xây dựng kế hoạch, phương án triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đảng ủy, UBND xã và ban chỉ đạo NTM luôn quán triệt tinh thần gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM. Đồng thời tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chương trình xây dựng NTM nâng cao. Trong đó xác định rõ quan điểm, mục tiêu, phương châm, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện, từ đó làm cơ cở để chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các thôn triển khai cụ thể hóa thực hiện phù hợp với điều kiện và nguồn lực.  Xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra từ đó để “dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”, thường xuyên gắn bó, động viên, khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ nhân dân. Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở xã, các ban, ngành tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động cụ thể đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Đã góp phần cổ vũ, động viên, tạo niềm tin cho nhân dân, từ đó tự giác góp công, góp sức, trí tuệ trong xây dựng NTM nâng cao; đồng thời phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo có hiệu quả, biểu dương những điển hình, điểm sáng thực hiện QCDC về xây dựng nông thôn mới, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho phong trào.

Kết quả huy động nguồn lực trong xây dựng NTM trên địa bàn xã trong 10 năm qua ước tính với tổng kinh phí là 142,3 tỷ đồng, xã có 62,5km đường giao thông, kể cả đường ra đồng, đường vào các ngõ xóm đều được kiên cố hóa. Hệ thống trường học , trậm y tế, nhà văn hóa được đầu tư nâng cấp, xây mới đảm bảo đồng bộ, tương đối hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.Cấp ủy giao cho MTTQ và các đoàn thể đảm nhận những phần việc cụ thể, thiết thực, như: Mặt trận Tổ quốc với phong trào giảm nghèo, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn có nhà ở xuống cấp; cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào xây dựng đường hoa, tuyến đường kiểu mẫu, mô hình “5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Hội Cựu chiến binh với  mô hình kinh doanh dịch vụ tiểu thủ công nghiệp; Đoàn Thanh niên với phong trào “Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an ninh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường”…Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt được tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó cấp ủy, chính quyền đề ra chủ trương lãnh đạo sát đúng, phù hợp, tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn.

Xác định kinh tế là động lực quan trọng trong việc nâng chuẩn NTM, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, xã đã triển khai các chương trình, đề án, dự án như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường; Đề án xây dựng nèn nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị sản phẩm…Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hòa Phong và hơn 20 mô hình trang trại trên địa bàn trở thành trung tâm ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật là động lực thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của địa phương phát triển. Ước tính, giá trị kinh tế trên 1ha canh tác của xã đạt 120 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, dịch vụ toàn xã năm 2020 và quý I/2021đạt trên 490 tỷ đồng, chiếm 83,5% cơ cấu kinh tế toàn xã. Nhờ phát triển ngành nghề TTCN dịch vụ mà toàn xã hiện có tới 96,8% số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, ước tính thu nhập bính quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,03% tổng số hộ dân toàn xã. Có thể khẳng định rằng, thông qua lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở đã khơi dậy được sức mạnh tổng hợp trong nhân dân để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn nâng cao trên địa bàn và đây là chủ trương hợp ý Đảng - lòng dân, khi có chủ trương đúng, người dân đồng lòng, cán bộ quyết tâm thì sẽ có được kết quả cao. Nhờ những kết quả đạt được trong xây dựng NTM nâng cao, xã Hòa Phong đã thực sự thay đổi từ diện mạo nông thôn đến chất lượng đời sồng Nhân dân. Trên nền tảng kết quả đạt được, xã đang tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt xã NTM kiểu mẫu những năm tiếp theo.

Phạm Lê


Bài viết khác

• Thăm và tặng quà cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh và các gia đình chiến sỹ nhập ngũ 2021 có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid - 19 (27/07/2021)

• Hưng Yên: Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 (16/07/2021)

• Kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2021-2026 (08/07/2021)

• Kỳ họp thứ Nhất, HĐND các huyện Ân Thi nhiệm kỳ 2021-2026 (05/07/2021)

• Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVII thành công tốt đẹp (30/06/2021)

• Niềm tin và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ HĐND mới (28/06/2021)


Các bài mới nhất

• Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (02/08/2021)

• Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (01/08/2021)

• Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thu dung, điều trị ca bệnh Covid-19 tại tỉnh (31/07/2021)

• Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (30/07/2021)

• Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ thăm, chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (28/07/2021)

• Tập trung bứt phá, xây dựng thành phố Hưng Yên văn minh, hiện đại (27/07/2021)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay2,027 Hôm qua1,972 Tuần này6,667 Tuần trước11,765 Tháng này20,540 Tháng trước71,739