Thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp vào cuộc sống

Nhân 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930-15.10.2021): Thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp vào cuộc sống

Nhân 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930-15.10.2021): Thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp vào cuộc sống

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác dân vận. Trong bài “Dân vận”, Người viết: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Cùng với hệ thống dân vận của Đảng trong cả nước, hệ thống dân vận trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, đa dạng phương thức để vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của Đảng, đất nước và dân tộc.

 

Nhiều tập thể thực hiện tốt công tác dân vận năm 2020 được Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng. (Ảnh Xuân Cường)


Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, kiện toàn Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, ban hành Thông báo về tiếp tục thực hiện các đề án mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành; tiếp tục phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền... Quan tâm chỉ đạo kiện toàn và nội dung hoạt động của các Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác tôn giáo... Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống, hệ thống dân vận các cấp quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận đến các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, tích cực tham mưu với cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận và chương trình công tác của cấp ủy, đơn vị. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với việc thực hiện công tác dân vận, coi công tác dân vận là việc làm thường xuyên, liên tục gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.


Chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác dân vận; tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường giải quyết những khó khăn, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Các cơ quan hành chính Nhà nước đổi mới lề lối làm việc, hướng mạnh vào việc lấy phục vụ là tiêu chí chủ đạo trong thực hiện thủ tục hành chính đối với người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với Nhân dân, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền chuyển mạnh theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, phát huy vai trò của Nhân dân; các chính sách của Nhà nước được các cấp chính quyền tổ chức thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.


MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; các hình thức tập hợp Nhân dân được đa dạng hóa, tăng cường nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động có hiệu quả, gương người tốt, việc tốt ở khu dân cư; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”: Mặt trận Tổ quốc với phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư 3 không” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Liên đoàn lao động với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp Công đoàn cụ thể hóa thành các nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Hội Liên hiệp phụ nữ thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; các cấp Hội cựu chiến binh duy trì hiệu quả các tổ cựu chiến binh tự quản...


Đặc biệt, trong năm 2021, hệ thống dân vận các cấp tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hệ thống dân vận của tỉnh tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ dân vận, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp luôn bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình các tầng lớp Nhân dân, động viên, sẻ chia, kịp thời tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn; xây dựng, tổ chức nhiều mô hình, hoạt động tình nguyện hỗ trợ người dân.


Thời gian tới, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, hệ thống dân vận các cấp phát huy truyền thống tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và các văn bản của tỉnh về công tác dân vận, trọng tâm là: Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7.1.2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3.6.2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận, góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và hệ thống chính trị về công tác dân vận. Hệ thống dân vận tiếp tục tham mưu với cấp ủy, các Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”... Đồng thời, tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; thực hiện Thông báo số 227-TB/TU, ngày 6.7.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 5.5.2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Thông báo số 2183-TB/TU, ngày 15.5.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

 

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên...
 

Quách Thị Hương 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh


Bài viết khác

• Đoàn công tác của Toà giáo phận Thái Bình đến thăm và chúc Tết cổ truyền dân tộc năm 2022 Ban Dân vận Tỉnh uỷ (20/01/2022)

• Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022 (13/01/2022)

• Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022 (06/01/2022)

• Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tham gia ý kiến phát triển các tổ chức đoàn thể; giám sát, phản biện xã hội và phần việc xây dựng nông thôn mới (23/12/2021)

• Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021) (14/10/2021)

• Ban Dân vận Tỉnh ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Triển khai nhiệm vụ công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốcqúy 4 năm 2021 (24/09/2021)


Các bài mới nhất

• Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh thăm, tặng quà các chức sắc Phật giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (25/01/2022)

• Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng thăm và chúc tết tại tỉnh Hưng Yên (21/01/2022)

• Thị ủy Mỹ Hào: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022 (16/01/2022)

• Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022 (17/01/2022)

• Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (15/01/2022)

• Yên Mỹ tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 (17/01/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay202 Hôm qua1,103 Tuần này5,633 Tuần trước12,038 Tháng này77,785 Tháng trước1