THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Thực hiện QCDC ở cơ sở - Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động hệ thống chính trị

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tích cực chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tham gia vào xây dựng nông  thôn mới, dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp.

Thực hiện QCDC ở cơ sở - Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động hệ thống chính trị

Phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) về thực hiện QCDC ở cơ sở, ban dân vận các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở chỉ đạo phổ biến, quán triệt tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở như: Kết luận số 120 - KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Pháp lệnh số 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 60/2013/NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ban hành các văn bản chỉ đạo như: Kế hoạch số 16 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 120- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Hướng dẫn số 01- HD/BCĐ của BCĐ tỉnh về tổ chức thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

     Đồng thời tham mưu kiện toàn BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở; phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ; rà soát, bổ sung quy chế làm việc của BCĐ. Hàng năm, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở (từ năm 2011 đến 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC tại 49 đơn vị thuộc các loại hình cơ sở) và tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở (từ năm 2011 đến 2016, đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho trên 1.127 lượt cán bộ) làm công tác dân vận, thực hiện QCDC từ tỉnh đến cơ sở. Duy trì hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động của BCĐ và tổ chức sơ kết đánh giá 6 tháng, tổng kết năm về kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở, chú trọng biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện QCDC ở cơ sở để nhân rộng.

     Ban Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở đã tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện QCDC trong các loại hình cơ sở; tham mưu và triển khai thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011 - 2015, đã đạt được một số kết quả như: biên tập, xuất bản sổ tay thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn, nội dung đăng các văn bản của Trung ương, của tỉnh về QCDC ở cơ sở, các gương điển hình trong thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn; phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh xây dựng Đề cương bài giảng Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011- 2015 để thống nhất áp dụng trong việc giảng dạy, tập huấn về QCDC ở cơ sở trong hệ thống các trung tâm bồi dưỡng chính trị toàn tỉnh và Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; phối hợp với Báo Hưng Yên, Đài PT-TH Hưng Yên xây dựng chuyên mục QCDC ở xã, phường, thị trấn; ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ của BCĐ tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; đánh giá chất lượng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên. Từ thực trạng số trưởng thôn chưa là đảng viên, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tích cực triển khai thành lập điểm Tổ dân vận ở thôn, khu phố. Qua khảo sát các năm (từ 2011 đến năm 2014), Ban Dân vận Tỉnh ủy đã báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về thực trạng thôn có nhiều chi bộ, đến tháng 6 năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 92-KH/TU và giao các ngành chức năng tham mưu thực hiện thí điểm thành lập Đảng bộ bộ phận tại thôn có nhiều chi bộ, đông đảng viên do đồng chí đảng ủy viên cấp xã làm Bí thư Đảng bộ bộ phận. Đồng thời, tham mưu sơ kết 3 năm, 5 năm, tổng kết 10 năm, 17 năm việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

     Các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, địa phương; đưa nội dung thực hiện QCDC vào chương trình công tác hàng năm và là tiêu chí xếp loại thi đua, công nhận tổ chức đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; gắn thực hiện QCDC với nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào đổi mới công tác điều hành của chính quyền, đặc biệt cán bộ, công chức nhà nước phải sát dân, lắng nghe ý kiến chính đáng của quần chúng nhân dân trong việc xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội... phục vụ cho lợi ích của nhân dân, thay đổi phương thức và lề lối làm việc của chính quyền theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh số 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để chỉ đạo thực hiện; tích cực chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu ở cơ sở. Các ngành trong khối nội chính thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế để tồn đọng đơn thư gây bức xúc trong nhân dân. UBND các cấp, các ngành đều tổ chức tiếp dân, phân công các đồng chí lãnh đạo luân phiên thường trực để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hướng dẫn cụ thể đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo.

     MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở đã làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện giám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội... ; phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy các cấp tuyên truyền nội dung Pháp lệnh 34/2007 thông qua các hội thi, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền trên Website, bản tin của các hội, đoàn thể. Rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi với người có công; quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Đồng thời, hướng dẫn nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phản ánh ý kiến và nguyện vọng của nhân dân với các cơ quan có thẩm quyền; tham gia góp ý kiến nhận xét cán bộ, đảng viên. Phối hợp tổ chức đúng quy trình việc bầu trưởng thôn, trưởng khu phố và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do HĐND bầu. Qua đó, chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể được nâng lên; vai trò đại diện nhân dân của Mặt trận, các đoàn thể được phát huy. Chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri và phản ánh những ý kiến của cử tri với Quốc hội và HĐND các cấp. Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên trong việc giám sát đầu tư cộng đồng đến năm 2015 và những năm tiếp theo (theo Thông báo 689-TB/TU ngày 12/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Thông qua hoạt động của mình, MTTQ và các đoàn thể kịp thời phản ánh, đề xuất, kiến nghị, giải quyết những vấn đề bức xúc, quan tâm của nhân dân, thật sự là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở còn những hạn chế, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền nhất là ở cơ sở chưa thường xuyên chỉ đạo gắn việc thực hiện QCDC vào chương trình công tác hàng năm với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện QCDC chưa thường xuyên. Nhận thức về thực hành dân chủ của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế; hoạt động của một số BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở chưa làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp uỷ trong lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Một số địa phương, cơ sở còn chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện QCDC ở cơ sở để nhân rộng.

     Phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, thời gian tới tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là: Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI), ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Pháp lệnh số 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc; Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ- CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn.

     Hai là, tiếp tục tham mưu thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 02- ĐA/TU, ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp giai đoạn 2016 - 2020”. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; chương trình xây dựng nông thôn mới; dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp.

     Ba là, tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện Thông báo số 227-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn; tham mưu kiện toàn BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở, phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ, rà soát bổ sung quy chế hoạt động của BCĐ; duy trì tổ chức họp BCĐ; tổ chức các lớp tập huấn thực hiện QCDC cho cán bộ ở cơ sở.

     Bốn là, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện QCDC ở cơ sở; bổ sung chương trình, kế hoạch, cụ thể hoá các nội dung về thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thường xuyên phối hợp với các thành viên trong BCĐ tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, của Ban Thanh tra nhân dân, các tổ hoà giải tại cơ sở; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218- QĐ/TW của Bộ chính trị và Quyết định số 184-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

     Năm là, tham mưu giúp cấp ủy, BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện QCDC, chú trọng biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện QCDC ở cơ sở để nhân rộng.

 

                                                                                                  Nguồn: TTDV Hưng Yên số 39/2016

 


Bài viết khác

• Kết quả nổi bật về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2021 (15/09/2021)

• Công tác Dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở xã Lương Tài, huyện Văn Lâm (25/08/2020)

• Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (26/06/2020)

• Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm (27/03/2017)

• Nâng cao hiệu quả công tác của Khối Dân vận cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng (13/01/2018)

• Tổng kết 17 năm thực hiện chỉ thị 30 - CT/TW của Bộ Chính trị (13/01/2018)


Các bài mới nhất

• Rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (04/08/2022)

• Người đảng viên lão thành sắt son một niềm tin với Đảng (04/08/2022)

• Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ (02/08/2022)

• Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân (01/08/2022)

• Xã Tiên Tiến: Khi Bí thư chi bộ thôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm (01/08/2022)

• Tập trung thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp (01/08/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay233 Hôm qua1,980 Tuần này4,659 Tuần trước13,507 Tháng này79,159 Tháng trước121,713