Thông cáo báo chí về tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông cáo báo chí về tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông cáo báo chí về tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 29.9.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 888/KH-ĐCT ngày 10/8/2020 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về Chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Kế hoạch số 167/KH-BTV ngày 11.1.2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên về tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021- 2026. 


Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ ngày 19-20.10.2021, đúng vào dịp kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của tổ chức Hội, khả năng đóng góp cao nhất của phụ nữ trên các lĩnh vực và khẳng định sự quan tâm của Đảng, Chính quyền, của xã hội đối với phụ nữ và tổ chức Hội.


Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ Hưng Yên, phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ; động viên mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứa XIX. 


Với chủ đề “Phụ nữ Hưng Yên đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng quê Hưng Yên văn hiến, giàu đẹp, văn minh”, Đại hội sẽ tiến hành thực hiện các nội dung quan trọng: (1) Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, nhiệm kỳ 2021- 2026; (2) Kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016- 2021; (3) Thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội Phụ nữ cấp trên và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa XIII; (4) Bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026; (5) Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 


Dự Đại hội có trên 300 đại biểu, trong đó 250 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu có quá trình cống hiến trên các lĩnh vực công tác Đảng, chính quyền, công tác Hội, lực lượng vũ trang, đại diện cho trên 280 ngàn cán bộ, hội viên, phụ nữ, các lĩnh vực hoạt động xã hội trong tỉnh, với cơ cấu: đại biểu đương nhiên là ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV: 31 đại biểu; đại biểu được bầu từ Đại hội Đại biểu Phụ nữ các huyện, thị, thành phố, đơn vị trực thuộc và Hội nghị cán bộ nữ công của Liên đoàn lao động tỉnh 205 đại biểu; đại biểu chỉ định 14 đại biểu. 


Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, với 8 điểm cầu. Điểm cầu của tỉnh được đặt tại Trung tâm hội nghị tỉnh - đường Quảng trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. 7 điểm cầu còn lại đặt tại hội trường UBND thị xã Mỹ Hào và các huyện: Ân Thi, Khoái Châu, Văn Giang, Yên Mỹ, Văn Lâm.


1. Về đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021


Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI khẳng định. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến công tác Hội và phong trào phụ nữ của tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ; sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, chương trình, Đề án với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. 9/9 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV đề ra đều đạt và vượt, trong đó một số chỉ tiêu đạt ở mức cao. Công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ qua đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen; nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng. 


1.1. Về phong trào phụ nữ


Những năm qua, tình hình KT-XH của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao so với bình quân cả nước. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh có nhiều đổi mới. Các lĩnh vực ASXH được quan tâm, AN-QP được giữ vững, trật tự ATXH được đảm bảo. Tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020, có 38 xã hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao. Các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh phấn khởi trước những thành tựu đổi mới của tỉnh, luôn tin tưởng và chấp hành tốt sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Tích cực hưởng ứng tham gia các PTTĐ, cuộc vận động tại địa phương. Dù ở lĩnh vực nào các tầng lớp phụ nữ Hưng Yên cũng luôn phấn đấu, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao năng lực, trình độ; chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, chăm lo xây dựng gia đình đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. 


Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ Hưng Yên đã tích cực, chủ động hơn, ý thức hơn về quyền và trách nhiệm công dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, nữ đại biểu dân cử ngày càng tăng. Lực lượng nữ công nhân, viên chức, lao động đã nỗ lực phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 


Trong tham gia phát triển kinh tế phụ nữ HY đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Nhiều phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, năng động, sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng  sản phẩm; nhiều chị được vinh danh là nữ doanh nhân tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội. 


Trong lĩnh vực VH-XH, chị em luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, nhiều nữ vận động viên có đóng góp quan trọng vào thành tích của thể thao tỉnh nhà. Phụ nữ ngành y tế luôn rèn luyện y đức, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến hiện đại, đóng góp tích cực trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, ứng phó với dịch bệnh, nhiều nữ cán bộ, nhân viên y tế là tấm gương sáng về tinh thần kiên cường, tận tụy, hết mình trên tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19. Phụ nữ ngành giáo dục luôn đổi mới phương pháp dạy và học, gương mẫu rèn luyện đạo đức người thầy, tích cực tham gia phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 


Trong lĩnh vực QP-AN, các tầng lớp phụ nữ đã tham gia có hiệu quả vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực thực hiện công tác hậu phương quân đội. Nữ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò tham mưu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của địa phương, đơn vị và toàn lực lượng. 


1.2. Về kết quả hoạt động Hội


Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, cụ thể hóa Phong trào thi đua, các cuộc vận động thành nhiệm vụ công tác Hội hàng năm để triển khai thực hiện hiệu quả. Có thể khái quát ở 5 nội dung sau: 


Một là: Phong trào thi đua PTTĐ, các CVĐ gắn với việc đẩy mạnh " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội 


Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tựu tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” tiếp tục được triển khai sâu rộng tới các tầng lớp phụ nữ với những nội dung hoạt động thiết thực, đã tác động mạnh mẽ, động viên, khích lệ phụ nữ phấn đấu vươn lên. Cuộc vân động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với nhiệm vụ tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện khâu đột phá về phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường thông  qua các hoạt động tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, duy trì các mô hình phòng chống rác thải nhựa, mô hình “10 hộ liền kề”, hoạt động của các tổ, nhóm phụ nữ tự quản về VSMT, Câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon” chi hội “Xanh - Sạch - Đẹp”, trên 1.000 đoạn đường do phụ nữ tự quản về VSMT, đặc biệt việc xây dựng mô hình Đường hoa phụ nữ với trên 600km đã mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân phụ nữ, gia đình và cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới và đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng tỉnh nông thôn mới năm 2020.


Nhiều mô hình làm theo Bác “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, địa chỉ nhân ái, phế liệu sạch... đã tác động mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng tham gia. Phong trào thi đua, các cuộc vận động đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào Hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 


Hai là: Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc tiếp tục được đẩy mạnh.


Các cấp Hội đã từng bước đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền. Quan tâm nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội kịp thời. Coi trọng việc giáo dục truyền thống thông qua việc tổ chức sinh hoạt hội viên, các hoạt động về nguồn, đặc biệt là việc xây dựng Nhà lưu niệm lực lượng nữ Du kích Hoàng Ngân Hưng Yên - nơi lưu giữ các hiện vật, tư liệu lịch sử của lực lượng “Nữ du kích Hoàng Ngân” Hưng Yên, là địa chỉ đỏ để giáo dục, động viên các tầng lớp phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của “Nữ du kích Hoàng Ngân” Hưng Yên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ các cấp Hội đã đẩy mạnh hơn việc tập huấn kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; tuyên truyền nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên phụ nữ; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực,  xây dựng nhiều mô hình trên các lĩnh vực, chú trọng việc xây dựng, nuôi dưỡng, biểu dương, nhân rộng điển hình, huy động được đông đảo phụ nữ tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, cách ứng xử văn minh, hiện đại hướng tới xây dựng người phụ nữ Hưng Yên có sức khỏe, tri thức, phát triển toàn diện. 
Công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được các cấp Hội duy trì với nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Các hoạt động vì cộng đồng được cán bộ, hội viên hưởng ứng mạnh mẽ và lan tỏa nhiều hành động đẹp, nhất là trong tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19,  ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, tích cực hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tham gia các hoạt động vì môi trường xanh, sạch, đẹp vv…


Trong nhiệm kỳ có 4.161 điển hình, cách làm hay được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông của Hội. 


Ba là: Chất lượng công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc ngày càng được nâng lên.


Trong nhiệm kỳ các cấp Hội đã chú trọng việc phát huy nội lực của hội viên phụ nữ; tập trung hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, quan tâm giúp phụ nữ thoát nghèo, quan tâm hơn đến đối tượng phụ nữ yếu thế; tăng cường các hoạt động chuyển giao KHKT, dạy nghề, hỗ trợ sinh kế, xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương; tăng cường chủ động khai thác, quản lý các nguồn vốn tín dụng, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Tổng dư nợ các nguồn vốn thông qua hoạt động uỷ thác với Ngân hàng là 2.387 tỷ đồng cho 46.074 hội viên vay; hỗ trợ 837 phụ nữ khởi nghiệp, 800 chị được hỗ trợ về sinh kế, hỗ trợ thành lập 12 hợp tác xã, 27 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý; 100% các chi hội vận động 240 nghìn hội viên thực hiện tiết kiệm được 37 tỷ đồng, bình xét cho 5.285 người vay; phối hợp dạy nghề dạy nghề cho 7.718 hội viên phụ nữ; có 6.464 hộ hội viên phụ nữ được giúp thoát nghèo. 


Các hoạt động đảm bảo “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” được tăng cường. Việc triển khai thực hiện khâu đột phá “Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ và người dân về sống xanh, sống sạch, quan tâm hơn đến việc phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe.


Việc tổ chức các hoạt động thực hiện khâu đột phá “Tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh” đã từng bước nâng cao nhận thức cho phụ nữ và nhân dân trong thực hiện chính sách dân số, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

 
Bốn là: Các cấp Hội  tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.


Trong công tác chỉ đạo luôn xác định các vấn đề trọng tâm, ưu tiên chỉ đạo; đề cao tính sáng tạo của từng cấp Hội. Coi trọng việc chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm và nhân rộng, chú trọng nêu gương điển hình để tạo sự lan tỏa sâu rộng, tạo động lực thi đua trong cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Các cấp Hội đã nỗ lực cải tiến lề lối làm việc, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của Hội. Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp tiếp tục được đẩy mạnh, đội ngũ cán bộ Hội cơ bản đảm bảo theo chuẩn chức chức danh, vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Tích cực chủ động tạo nguồn và giới thiệu được nhiều cán bộ Hội ưu tú tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, dần đi vào nề nếp. Công tác thi đua khen thưởng có sự đổi mới, chất lượng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ có hàng ngàn tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực được biểu dương, khen thưởng. 


Công tác phối hợp, xã hội hóa việc tổ chức các hoạt động Hội được đẩy mạnh. Tổ chức Hội đã khẳng định được vị trí vai trò trong hệ thống chính trị. Đến nay, toàn tỉnh có 197 cơ sở Hội và tương đương, 839 chi hội, 1.339 tổ phụ nữ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã phát triển mới 16.116 hội viên đưa tổng số hội viên phụ nữ toàn tỉnh lên 281.002 hội viên. Hàng năm  100% cơ sở Hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 19,9% cơ sở Hội xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cơ sở Hội xếp loại hoàn thành và không hoàn thành.


Năm là: Phát huy tốt hơn vai trò của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát và phản biện xã hội.


Các cấp Hội tập trung tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng giám sát cho cán bộ, hội viên phụ nữ nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội đồng thời thực hiện tốt hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ. Hoạt động giám sát đi vào thực chất hơn, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện luật pháp chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Nhiều ý kiến góp ý, phản biện của Hội LHPN được các cấp, các ngành nghiên cứu, tiếp thu góp phần đưa các chính sách pháp luật, nghị quyết vào cuộc sống. Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN các cấp chủ trì, phối hợp tổ chức giám sát 14 chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em, thực hiện phản biện 1.959 dự thảo văn bản… Tham mưu đề xuất được 08 chương trình, đề án liên quan đến tổ chức Hội, phụ nữ, trẻ em. Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng  chính quyền tiếp tục được quan tâm, các ý kiến tham gia đã thể hiện rõ trách nhiệm của tổ chức Hội và hội viên phụ nữ.


2. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2016, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI nêu rõ:


2.1. Mục tiêu chung


Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc và sự phát triển của phụ nữ; khơi dậy sự chủ động, tiềm năng và thế mạnh của phụ nữ, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.


2.2. Chỉ tiêu (8 chỉ tiêu)


(1)  Hàng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì hoạt động, thành lập mới ít nhất 01 câu lạc bộ văn hóa, thể thao cho phụ nữ; tổ chức được ít nhất 2 đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm trau dồi nhận thức, phẩm chất đạo đức cho phụ nữ.


 (2) Hàng năm, toàn tỉnh giúp ít nhất 300 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 50 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Duy trì hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã đã được hỗ trợ thành lập; đến cuối nhiệm kỳ vận động, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 5 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.


 (3)  Đến cuối nhiệm kỳ, 85% trở lên phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại, nạn nhân bị mua bán người trở về được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.


(4) Hàng năm, vận động, hỗ trợ 800 hộ gia đình trở lên đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch bền vững; mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất 1 công trình/phần việc thiết thực, phù hợp góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Duy trì, nâng cấp, nhân rộng các tuyến đường hoa, nhất là các tuyến đường hoa kiểu mẫu; Đến cuối nhiệm kỳ có trên 60% gia đình hội viên phụ nữ thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. 


 (5) Đến cuối nhiệm kỳ toàn tỉnh tăng thêm ít nhất 12.500 hội viên. Hàng năm, 90% trở lên cơ sở Hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó phấn đấu 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ.


 (6) Hàng năm, 100% chi hội trưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác Hội (trực tuyến, trực tiếp, phân cấp bồi dưỡng/tập huấn); đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội.


 (7) Hàng năm Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 1 chính sách, phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; Mỗi Hội LHPN cấp huyện, Hội LHPN cấp xã giám sát ít nhất 1 chính sách và góp ý ít nhất 1 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền. 


(8) Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách/đề án liên quan đến phụ nữ.


2.3. Phong trào thi đua và cuộc vận động, khâu đột phá 


- Phong trào thi đua: Triển khai phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc”.


- Triển khai Cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.


- Xác định 3 khâu đột phá


+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội.


+ Đồng hành xây dựng chi Hội, tổ Phụ nữ vững mạnh. 


+ Phụ nữ Hưng Yên tham gia bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vì tỉnh Hưng Yên phát triển bền vững.


2.4. Nhiệm vụ trọng tâm: 3 nhiệm vụ 


- Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam


- Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới


- Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả 


2.5. Nhóm giải pháp chung. Tập trung vào 5 nhóm giải pháp sau


(1) Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành


(2) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội 


(3) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức; Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới


(4) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ngành, đơn vị


(5)  Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng


3. Tham luận


Đại hội đã nhận được 17 ý kiến tham luận, trong 6 tham luận của Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố, Hội phụ nữ Công an tỉnh, Phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, LĐLĐ thành phố Hưng Yên; 1 tham luận của nữ lãnh đạo Đảng, chính quyền cơ sở; 6 tham luận của Hội LHPN cơ sở, chi hội phụ nữ; 4 tham luận cá nhân tiêu biểu (nữ trí thức, nữ chủ doanh nghiệp tiêu biểu, Hội viên trực tiếp làm chuyên môn lao động sản xuất giỏi, Hội viên làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc). Dự kiến có sẽ có 5 tham luận được trình bày tại Đại hội. 


4. Về bầu Ban Chấp hành


Tại Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 có số lượng: 33 ủy viên (giảm 2 ủy viên = 5,7% so với nhiệm kỳ 2016-2021), với cơ cấu: Cán bộ Hội chuyên trách: 27/33 ủy viên (81,8%). Trong đó tái cử: 25, mới: 2; Cơ cấu ngành, đoàn thể, cá nhân tiêu biểu: 6/33 ủy viên (18,2%), trong đó tái cử: 2, mới: 4.


5. Về bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027


Về số lượng đại biểu: Đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 13 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết - là những đại biểu tiêu biểu trên các lĩnh vực, đại diện cho cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ tỉnh Hưng Yên.


Về Thành phần, cơ cấu đại biểu chính thức: 


- Đại biểu đương nhiên: 1 đại biểu (đồng chí Doãn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XV).


- Đại biểu bầu: 12 đại biểu, gồm: 1 đại biểu là nữ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 8 đại biểu là cán bộ Hội chuyên trách (cấp tỉnh 4 đại biểu; cấp huyện: 3 đại biểu; cấp cơ sở: 1 đại biểu); 3 đại biểu là hội viên phụ nữ tiêu biểu. 


7. Chương trình Đại hội


* Ngày làm việc thứ nhất: Ngày 19.10.2021


- Buổi sáng: Dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các anh hùng liệt sỹ.


- Buổi chiều: Đại hội diễn ra các nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Thông qua chương trình, nội quy Đại hội; Quán triệt Quy chế bầu cử trọng hệ thống Hội LHPN Việt Nam; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Thảo luận, tham gia ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021; Tham luận (3 tham luận).


* Ngày làm việc thứ 2: Sáng 20.10.2021


Đại hội diễn ra các nội dung: Khai mạc Đại hội; Thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Các tham luận (2 tham luận); Bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Phát động hưởng ứng Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Thông qua Nghị quyết Đại hội; Bế mạc Đại hội.


8. Về công tác tuyên truyền Đại hội


8.1. Nội dung tuyên truyền


(1) Những quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và chính sách, luật pháp của Nhà nước về bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phụ nữ; đặc biệt là Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27.4.2007 của Bộ Chính trị khóa X về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20.1.2018 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 25.5.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới"; Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020…


(2) Sự trưởng thành và đóng góp nổi bật của Hội đối với phong trào phụ nữ và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Nhưng kết quả đạt được của các cấp Hội trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả, các gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực, đặc biệt trong các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội và địa phương phát động; học tập và làm the tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện hoạt động Hội và phong trào phụ nữ; những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Hưng Yên. 


(3) Ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; những định hướng trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026.


(4) Những ý kiến đóng góp của các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ vào dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ các cấp và Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi; Phản ánh kịp thời và đầy đủ những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên, phụ nữ; hoạt động và phong trào thi đua của các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.


(5) Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, công trình chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh; chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. 


8.2. Trước và trong Đại hội


8.1.1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 trong hệ thống tổ chức Đảng và các cơ quan báo chí trong tỉnh. Thông cáo báo chí về tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI.


8.1.2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, trên nền tảng số: 


- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh: xây dựng phóng sự phát trên sóng truyền hình và tại Đại hội; Chạy hình hiệu và tít chữ trên sóng Đài PTTH tỉnh trong những ngày diễn ra Đại hội với nội dung “Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Phát một số bài hát về Mẹ, phụ nữ, về Hội, quê hương Hưng Yên trên sóng truyền hình; Tuyên truyền các gương điển hình; Phỏng vấn các đại biểu dự Đại hội; chỉ đạo Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tiếp âm nội dung của Đài PTTH tỉnh tuyên truyền về Đại hội…


- Phối hợp với Báo Hưng Yên: Ra số Báo chuyên trang ngày khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI; In dòng chữ trên trang 1 của Báo Hưng Yên trong những ngày diễn ra Đại hội với nội dung “Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Tuyên truyền các gương điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực…


- Phối hợp với Báo Phụ nữ Việt Nam có 1 số bài viết ngày khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI.


8.1.3. Phát hành tài liệu tuyên truyền, thông tin tư liệu


- Xuất bản cuốn Bản tin Phụ nữ Hưng Yên số đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI.


- Tuyên truyền bằng các băng zôn, khẩu hiệu trên địa bàn tỉnh, tập trung trên địa bàn thành phố Hưng Yên.


- Đăng tải các bài viết trên Trang thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh.


- Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ sử dụng khung ảnh đại diện chào mừng Đại hội; chia sẻ các tin, bài, hình ảnh hoạt động Hội và thông tin về Đại hội biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI trên trang Facebook, Zalo cá nhân và trên các nhóm Facebook, Zalo… của các cấp Hội LHPN trong tỉnh.


8.2. Sau Đại hội


- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên tiếp tục tuyên truyền về kết quả Đại hội, các điển hình cá nhân và tập thể tại Đại hội.


- Phát hành đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội trong hệ thống Hội.


Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh sẽ phát huy truyền thống, đoàn kết, chung sức đồng lòng, khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra giai đoạn 2021 - 2026, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên “Văn hiến, giàu đẹp, văn minh”.


MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026!


2. Phụ nữ Hưng Yên giữ trọn niềm tin theo Đảng!


3. Phụ nữ cùng nhân dân Hưng Yên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX!


4. Phụ nữ Hưng Yên thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!


5. Phụ nữ Hưng Yên hưởng ứng phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc"! 


6. Phụ nữ Hưng Yên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII!


7. Phụ nữ Hưng Yên Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển!


8. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hưng Yên đồng hành chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ!


9. Phụ nữ Hưng Yên chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh!


10. Phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam!


BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH HƯNG YÊN


Bài viết khác

• Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022 (17/01/2022)

• Văn Lâm đánh giá công tác Mặt trận năm 2021 (12/01/2022)

• Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ bẩy, khoá XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (08/01/2022)

• Phụ nữ xã Đặng Lễ chung tay xây dựng nông thôn mới (22/11/2021)

• Hội nghị giao ban công tác mặt trận quý III năm 2021 (15/10/2021)

• Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến (15/10/2021)


Các bài mới nhất

• Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh thăm, tặng quà các chức sắc Phật giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (25/01/2022)

• Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng thăm và chúc tết tại tỉnh Hưng Yên (21/01/2022)

• Đoàn công tác của Toà giáo phận Thái Bình đến thăm và chúc Tết cổ truyền dân tộc năm 2022 Ban Dân vận Tỉnh uỷ (20/01/2022)

• Thị ủy Mỹ Hào: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022 (16/01/2022)

• Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (15/01/2022)

• Yên Mỹ tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 (17/01/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay145 Hôm qua1,103 Tuần này5,576 Tuần trước12,038 Tháng này77,728 Tháng trước1