Thành phố Hưng Yên, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thành phố Hưng Yên, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thành phố Hưng Yên, chú trọng xây dựng  Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Trong nhiệm kỳ Đại hội XX (2015-2020), Đảng bộ Thành phố Hưng Yên tập trung triển khai công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ Thành phố nhằm thực hiện vai trò trung tâm chính trị, xã hội của tỉnh.

Về công tác tư tưởng, Đảng bộ thành phố Hưng Yên đã đẩy mạnh chỉ đạo đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung, hình thức; trong đó, bước đầu đã đổi mới về phương thức học tập nghị quyết, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, bằng việc ban hành và duy trì nghiêm “Quy định xử lý vi phạm trong học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với đảng viên”. Từng bước khắc phục bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Thành phố. Tỷ lệ các đợt học nghị quyết đạt trên 97% đối với cấp thành phố; trên 88% đối với cấp cơ sở.

Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vấn đề mới, nhạy cảm được đẩy mạnh. Bằng nhiều hình thức đã giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, từ đó tạo sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy bước đầu được củng cố và đi vào hoạt động có hiệu quả, có nhiều bài viết, bình luận trên mạng; bước đầu làm tốt việc đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh mở 06 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 391 đồng chí học viên là cán bộ đương chức và dự nguồn cơ sở. Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố phối hợp với các ngành, đơn vị tổ chức 179 lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho trên 15.000 lượt học viên.

Trong công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; ban hành chương trình xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở phường, xã trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, công khai, đạt hiệu quả thiết thức. Kết quả, hằng năm có trên 50% tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 14,5% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Bồi dưỡng kết nạp được 712 đảng viên mới, cử 14 đồng chí đi học cao cấp lý luận.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), thành phố đã giảm 05 đầu mối đơn vị sự nghiệp; bố trí đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố; đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã ở 02 đơn vị (xã Trung Nghĩa và xã Hồng Nam); 78/89 đồng chí là bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố; số cán bộ, công chức, viên chức giảm được 51 người. 

Công tác cán bộ luôn được thành phố quan tâm đúng mức. Việc kiện toàn, bố trí các chức danh cán bộ chủ chốt được chú trọng. Trong nhiệm kỳ thành phố đã quy hoạch dự nguồn cấp ủy thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 39 đồng chí, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 56 đồng chí; chức danh lãnh đạo phường, xã diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 157 đồng chí, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 185 đồng chí.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; việc thẩm tra, xác minh, kết luận, sử dụng cán bộ về vấn đề lịch sử chính trị được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, công tâm, khách quan. Chính sách cán bộ được quan tâm, kịp thời giải quyết đứng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng; kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, nổi cộm ngay từ cơ sở, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm,… Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp của thành phố đã kiểm tra 197 cuộc đối với 438 tổ chức đảng và 303 đảng viên; giám sát theo chuyên đề 129 cuộc đối với 363 tổ chức đảng và 368 đảng viên. Cấp ủy UBKT các cấp tiếp nhận 114 đơn tố cáo 11 tổ chức đảng và 98 đảng viên; phân loại xử lý và giải quyết đạt gần 100% số đơn nhận được. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 104 đảng viên (trong đó khiển trách 80, cảnh cáo 08, cách chức 01, khai trừ 15).

Công tác dân vận của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang đã có chuyển biến tích cực. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc. Công tác tôn giáo được quan tâm chỉ đạo, tình hình tôn giáo trên địa bàn ổn định, hoạt động đúng quy định của pháp luật. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục thực hiện có hiệu quả, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được nhân rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thể hiện sự sâu sát, chưa kịp thời trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện việc học tập nghị quyết, chỉ thị của một số cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc; vai trò gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu có lúc, có nơi chưa tốt.

Việc phát huy tính chiến đấu, tham gia ý kiến trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở các tổ chức và chi bộ còn hạn chế. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” chất lượng chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên tính chiến đấu thấp, suy thoái đạo đức, phai nhạt lý tưởng, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, còn cấp ủy viên có biểu hiện mất đoàn kết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên chưa cao, còn để kéo dài. Công tác phát hiện tham nhũng còn hạn chế, công tác kiểm tra, giám sát nội bộ chưa thực hiện thường xuyên. Việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở một số cơ sở còn chưa hiệu quả…

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, một số bài học kinh nghiệm được rút ra là:

Một là: Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và cấp ủy các cấp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao về nhận thức và hành động. Coi trọng việc tổ chức thực hiện đưa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào thực tế cuộc sống.

Hai là: Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành sáng tạo, sát sao, kịp thời và quyết liệt của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ba là: Duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật trên mọi lĩnh vực; kịp thời kiểm tra làm rõ dấu hiệu vi phạm của các tập thể và cá nhân; xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng. Coi trọng công tác đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý; phát huy trí tuệ của tập thể và vai trò của người đứng đầu cấp ủy; xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng; đẩy mạnh và nâng cao năng lực hệ thống chính trị.

Bốn là: Thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý, chăm lo, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đi đôi với thực hiện tốt Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Năm là: Tập trung cao độ lãnh đạo những lĩnh vực quan trọng, những khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường huy động mọi nguồn lực, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Lê Quyên


Bài viết khác

• Kim Động: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ (12/05/2021)

• Hiệu quả hoạt động của các Tổ dân vận Thôn 3, xã Xuân Quan (10/02/2021)

• Khoái Châu tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, năm 2020 (27/11/2020)

• Tiên Lữ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba (09/11/2020)

• Kim Động đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba (09/11/2020)

• Kim Động công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035 và xúc tiến đầu tư (06/11/2020)


Các bài mới nhất

• Rà soát, đánh giá các hoạt động tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh (29/11/2021)

• Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thị xã Mỹ Hào tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2016 - 2021) và suy cử Ban Trị sự nhiệm kỳ VI (2021 - 2026) (01/12/2021)

• Hưng Yên: Gỡ khó cho làng nghề (28/11/2021)

• Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (27/11/2021)

• Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác Mặt trận tại tỉnh Hưng Yên (26/11/2021)

• Thường trực HĐND thành phố Hưng Yên giao ban với Thường trực HĐND các phường, xã (26/11/2021)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay122 Hôm qua1,297 Tuần này6,867 Tuần trước8,778 Tháng này45,257 Tháng trước251,203