Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt  Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu UBND tỉnh về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp, thẩm định, trình cấp thẻ doanh nhân APEC; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của phát luật… Sở có 8 phòng và 01 đơn vị trực thuộc với 56 cán bộ, công chức và hợp đồng.

Ngày sau khi Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Quyết định số 1115-QĐ/TU, ngày 09/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên” được ban hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cụ thể hóa các văn bản của Trung ương cũng như của Tỉnh ủy và UBND tỉnh thành các quyết định nhằm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện như: Kiện toàn Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ; ban hành Quyết định về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; xây dựng các Quy chế tiếp công dân, Quy chế làm việc, Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công,… tuyên truyền, phổ biến các văn bản thông qua các buổi họp giao ban cơ quan, phần mềm điều hành văn bản đi đến (Smart Office) tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác dân vận tại cơ quan.

Việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp và các văn bản thực hiện công tác dân vận trong thời gian qua đã tác động tốt đến tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt văn hóa công sở, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ cơ quan. Sở đã tích cực tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; ưu tiên đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đầu tư. Đồng thời, sở áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông, với 100% các thủ tục hành chính của cơ quan, thực hiện áp dụng trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh Hưng Yên với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Niêm yết công khai 100% những thủ tục hành chính thụ lý tại cơ quan, đăng tải toàn bộ Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên công điện tử của sở và đăng tải từng thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hưng Yên. Phát huy có hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phân công nhiệm vụ tại cơ quan, từ năm 2009 đến nay đã áp dụng phần mềm văn phòng điện tử Smart Office. Hiện nay, tất cả các văn bản được gửi và nhận dạng văn bản điện tử qua Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Hưng Yên (giữa các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố).

Sở tích cực tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hội nghị tiếp xúc đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm, gặp mặt doanh nghiệp, hay các hội nghị gặp gỡ, đối thoại, chia sẽ khó khăn của doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh… Mỗi năm có trên 1.000 doanh nghiệp được thành lập mới, đến nay toàn tỉnh có trên 11.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, với tổng số vốn đăng ký 109.500 tỷ đồng, trong đó có 72% doanh nghiệp đang hoạt động. Công tác thu hút đầu tư được chú trọng, tính riêng trong năm 2019 Sở đã tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận 116 dự án mới, trong đó có 75 dự án đầu tư trong nước, 41 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký tương đương 639 triệu USD. Đưa tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 1.928 dự án (trong đó 1.463 dự án đầu tư trong nước và 465 dự án đầu tư nước ngoài; tổng số vốn đăng ký tương đương 10,5 tỷ USD), tạo việc làm mới cho trên 7,2 nghìn lao động.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được sở quan tâm và thực hiện tốt (đến nay chưa nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo); thường xuyên duy trì hòm thư góp ý tại nơi tiếp công dân của cơ quan; công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và các chế độ, chính sách, nâng lương, ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên và liên tục, đúng chế độ chính sách và nội quy, quy định cơ quan. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn phấn đấu mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến làm việc là thước đo công tác dân vận của cơ quan. Đặc biệt, hằng năm, lãnh đạo cơ quan phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; tại hội nghị lãnh đạo sở đã lắng nghe các tham gia, góp ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bàn các giải pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, sơ kết, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, có những mô hinh, điển hình “Dân vận khéo” hoạt động có hiệu quả, có sức lan tỏa.

Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Sở làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận. Đẩy mạnh cải cách hành chính, loại bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết nhanh có hiệu quả công việc của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt Đề án cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao chỉ số năng lực cạnh trach cấp tỉnh. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tận tụy phục vụ doanh nghiệp và nhân dân.

Thực hiện chế độ tiếp dân định kỳ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân về công tác quản lý, điều hành, thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của các tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch và làm việc tại sở.

Văn Hưởng


Bài viết khác

• Sở Giao thông Vận tải thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền (01/07/2020)

• Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri (23/06/2020)

• Văn Lâm: Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (12/06/2020)

• Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 (28/05/2020)

• Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT (20/05/2020)

• Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên làm tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (10/03/2020)


Các bài mới nhất

• Kim Động: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (08/07/2020)

• Kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri (08/07/2020)

• Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tại các Khu di tích lịch sử của tỉnh Cao Bằng (08/07/2020)

• Hội nghị lần thứ 38 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (06/07/2020)

• Toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 38 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ (06/07/2020)

• Ân Thi phấn đấu được công nhận huyện nông thôn mới trong quý III/2020 (06/07/2020)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Phạm Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay269 Hôm qua233 Tuần này1455 Tuần trước2315 Tháng này2867 Tháng trước12384