Phát huy vai trò tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Phát huy vai trò tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Những năm qua, thực hiện các chỉ thị, kết luận, nghị định của Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện như: Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, ban hành các văn bản triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về QCDC ở cơ sở.

Phát huy vai trò tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Tiếp tục tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Thông báo số 227-TB/TU, ngày 06/7/2016 về tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 05/5/2011 của BTV Tỉnh uỷ (khóa XVII) về Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn (Thông báo số 227 - TB/TU); tiếp tục nghiên cứu bổ sung vào đề cương bài giảng “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011 - 2018” và giảng dạy nội dung thực hiện QCDC tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên ký kết kế hoạch thực hiện chuyên mục QCDC ở cơ sở trên Báo Hưng Yên và Đài phát thanh - Truyền hình Hưng Yên (từ đầu năm đến nay, đã thực hiện 11 số chuyên mục thực hiện QCDC ở cơ sở trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và trên Báo Hưng Yên).

Ban Dân vận các cấp - cơ quan thường trực BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở tích cực tham mưu với cấp ủy và BCĐ nội dung hoạt động và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; tổ chức họp BCĐ theo quy chế hoạt động; ban hành Kế hoạch hoạt động của BCĐ; hằng năm kiện toàn BCĐ và tổ giúp việc BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở; Hướng dẫn tiêu chí đánh giá hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu BTV Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng Đề án số 02 - ĐA/TU ngày 15/8/2016 về Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp giai đoạn 2016 - 2020 (Đề án số 02 - ĐA/TU); đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 02 - ĐA/TU. Thực hiện Thông báo số 666 - TB/TU ngày 21/4/2017 thông báo ý kiến của BTV Tỉnh ủy về kế hoạch khảo sát, đánh giá kết quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đối với sự hài lòng của người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017; Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức khảo sát đánh giá kết quả công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp đối với sự hài lòng của người dân và tổ chức trên địa bàn năm 2017; sau khảo sát, Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo BTV Tỉnh ủy kết quả khảo sát. Phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ xây dựng 02 tập đề cương bài giảng; cuốn 1: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong giai đoạn hiện nay để giảng dạy tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; cuốn 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện, thành phố tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay để giảng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố. Xây dựng và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử (Website: danvanhungyen.vn) từ tháng 12/2017, sau 10 tháng hoạt động, có 61.645 lượt người truy cập; tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 02 - ĐA/TU. Ban hành Chương trình, Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận với UBND cùng cấp. Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp số 01-CTPH/BDVTU-BCSĐUBND về công tác dân vận đến năm 2021. Đồng thời, ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện năm dân vận chính quyền (Kế hoạch số 08-KH/BDVTU- BCSĐUBND, ngày 09/4/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền”); đồng thời xây dựng mẫu phiếu khảo sát đánh giá kết quả công tác dân vận chính quyền; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện công tác dân vận chính quyền của cán bộ, công chức, viên chức thuộc chính quyền các cấp trong thực hành công vụ; việc sử dụng đất trái phép trên địa bàn tỉnh; khảo sát thực trạng Khối dân vận tham gia công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015 - 2017 và khiếu nại, tố cáo. Việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở nêu trên đã tác động tích cực đến mọi hoạt động trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển: 9 tháng đầu năm 2018, thu hút thêm 139 dự án đầu tư, thành lập mới 902 doanh nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%; xuất khẩu đạt 3,1 tỷ USD, tăng 12,7%; thu ngân sách đạt 8.331 tỷ đồng, đạt 69,4% kế hoạch năm (trong đó thu nội địa đạt 6.014 tỷ đồng, đạt 70% dự toán HĐND giao); có thêm 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 95 xã (đạt 65,5%), huyện Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo cơ sở và nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở còn những hạn chế như: Việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các văn bản của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở ở một số nơi còn hình thức, chất lượng chưa cao. Việc cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về thực hiện QCDC ở cơ sở tại một số cấp ủy đảng còn chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ có nơi, có việc còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, hiệu quả thấp; công tác kiểm tra về thực hiện QCDC ở cơ sở ở một số nơi còn hình thức, việc công khai để dân biết, dân bàn, dân giám sát chưa thực sự được coi trọng. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng chậm đổi mới.

Thời gian tới, để việc thực hiện QCDC ở cơ sở có hiệu quả, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

(1) Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

(2)  Tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

(3) Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát huy vai trò cơ quan Thường trực BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở tích cực tham mưu giúp cấp ủy, Ban chỉ đạo ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện QCDC trong các loại hình cơ sở. Tăng cường cử cán bộ đi cơ sở nắm tình hình nhân dân tại các địa phương, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vụ việc nổi cộm tại cơ sở.

(4) Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện Thông báo số 227 - TB/TU; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 7 mục tiêu và 5 giải pháp trong Đề án 02 - ĐA/TU, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

(5) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với một số sở, ngành; trọng tâm thực hiện Chương trình phối hợp số 01-CTr/BDVTU -BCSĐUBND ngày 29/5/2017 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận đến năm 2021. 

(6) Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát; sơ kết tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và các văn bản của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; chú trọng nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích để nhân rộng.  

(7) Tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định số 184-QĐ/TU ngày 25/02/2016 của BTV Tỉnh ủy về Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cấp tỉnh trong việc tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

 

Đ/c Vương Quang Hưng - Phó Trưởng Ban Dân vận

 


Bài viết khác

• Kết quả nổi bật về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2021 (15/09/2021)

• Công tác Dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở xã Lương Tài, huyện Văn Lâm (25/08/2020)

• Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (26/06/2020)

• Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm (27/03/2017)

• Nâng cao hiệu quả công tác của Khối Dân vận cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng (13/01/2018)

• Thực hiện QCDC ở cơ sở - Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động hệ thống chính trị (13/01/2018)


Các bài mới nhất

• Rà soát, đánh giá các hoạt động tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh (29/11/2021)

• Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thị xã Mỹ Hào tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2016 - 2021) và suy cử Ban Trị sự nhiệm kỳ VI (2021 - 2026) (01/12/2021)

• Hưng Yên: Gỡ khó cho làng nghề (28/11/2021)

• Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (27/11/2021)

• Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác Mặt trận tại tỉnh Hưng Yên (26/11/2021)

• Thường trực HĐND thành phố Hưng Yên giao ban với Thường trực HĐND các phường, xã (26/11/2021)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay71 Hôm qua1,297 Tuần này6,816 Tuần trước8,778 Tháng này45,206 Tháng trước251,203