NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CỦA KHỐI DÂN VẬN CƠ SỞ, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, GIỮ VỮNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Nâng cao hiệu quả công tác của Khối Dân vận cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng

Mỹ Hào là một huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Hưng Yên, tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Diện tích tự nhiên 7.910,96 ha, dân số khoảng 101.592 người.

Nâng cao hiệu quả công tác của Khối Dân vận cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng

Tổng số đảng viên toàn huyện là  5.014 đồng chí, sinh hoạt tại 50 chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Mỹ Hào đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng….Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền; tích cực thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Tốc độ tăng trưởng triển kinh tế trung bình hàng năm đạt 17,7%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - thương mại, dịch vụ là: 5,4% - 68,6% - 26%. Giá trị thu trên 1ha canh tác đạt 91,5 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quần người trên 66 triệu đồng/ năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 39 tỷ 742 triệu đồng, tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,5%. Cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch nhanh theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung. Toàn huyện có trên 500 trang trại, trong đó có 55 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn. Đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao; chương trình giải quyết việc làm, chính sách xã hội được quan tâm, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và được giải quyết kịp thời từ cơ sở, các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế giáo dục có bước phát triển, đến nay có 75/77 làng, phố văn hóa (đạt 97,4%); trên 92,9% gia đình đạt gia đình văn hóa, toàn huyện có 28/43 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia (đạt 65%), triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân”, các hoạt động khám, chữa bệnh đã đạt hiệu quả, khám, chữa bệnh cho 25.918 lượt người đạt 71,99%. Có được kết quả trên là do Mỹ Hào luôn chú trọng củng cố tăng cường hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Hàng năm tổ chức cơ sở Đảng TSVM đạt trên 80%. Khối dân vận cơ sở được củng cố và kiện toàn, tổng số cán bộ Khối dân vận cơ sở là 115 đồng chí. Các thành viên của Khối Dân vận được bố trí đảm bảo đúng thành phần cơ cấu, 100% Khối dân vận đã xây dựng quy chế hoạt động. Đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng , chính sách pháp luật của Nhà nước và trọng tâm là công tác dồn thửa, đổi ruộng và xây dựng nông thôn mới. Đã vận động nhân dân hiến 1.300m2 đất, 1.000 ngày công lao động góp phần xây dựng nông thôn mới trên dịa bàn. Đến 6 tháng đầu năm 2014 toàn huyện đã đạt 140/228 tiêu chí (tăng 26 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2013, đã có 3 xã (Nhân Hòa, Phùng Chí Kiên, Dị Sử) hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng, bình quân trên 60% số hộ có một thửa. Trên địa bàn huyện đã thành lập được 25 tổ dân vận thôn theo nội dung Đề án số 01 ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Dân vận huyện ủy thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho 100% đồng chí cán bộ thuộc khối dân vận cơ sở. Hàng tháng khối dân vận cơ sở tổ chức giao ban có đại diện cấp ủy cùng cấp tham dự. Nhiều cấp ủy có Nghị quyết chuyên đề về công tác vận động quần chúng, công tác dân vận ở cơ sở và cụ thể hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả như: xã Nhân Hòa, Phùng Chí Kiên, Hòa Phong... Khối dân vận cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp trong việc học tập quán triệt các quan điểm đường lối của Đảng chính sách của Nhà nước, đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Chú trọng việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng KHKT vào sản xuất, khai thác các nguồn vốn đầu tư từ các dự án, tín chấp các ngân hàng với số dư nợ trên 66 tỷ đồng, giúp bà con nông dân phát triển sản xuất kinh doanh góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa”...Công tác dân vận của lực lượng vũ trang ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, phối hợp với các ngành, các hội đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật giao thông đường bộ và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ... Quan tâm công tác nhân đạo từ thiện vận động ủng hộ các loại quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Vì trẻ em, nạn nhân chất độc dan cam, vì người nghèo...với tổng số tiền trên 200 triệu đồng, tổ chức thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 4.871 đối tượng chính sách với số tiền trên 1 tỷ đồng, mua 15.789 thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 4,6 tủy đồng. Phối hợp chỉ đạo các hội, đoàn thể chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, đoàn viên. Với những kết quả trên Khối dân vận cơ sở huyện đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; xây dựng quê hương Mỹ Hào ngày càng giàu đẹp, văn minh.

     Tuy nhiên hoạt động của Khối dân vận cơ sở cũng còn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn như: Sự phối hợp của các thành viên trong khối chưa được thường xuyên, thiếu chặt chẽ còn nặng nề về hình thức, chưa quan tâm tổng kết rút kinh nghiệm, việc lựa chọn các mô hình điển hình tiên tiến để nhân rộng còn hạn chế, kinh phí hoạt động của Khối còn khó khăn, cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ điều kiện làm việc. Các tai, tệ nạn xã hội vẫn còn xuất hiện trong các thôn, làng, xã dẫn đến tư tưởng của nhân dân còn nhiều băn khoăn lo lắng.

     Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dân vận trong giai đoạn hiện nay, hoạt động của Khối dân vận cơ sở huyện thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị và hoạt động của Khối dân vận cơ sở. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho các đồng chí cán bộ mới được kiện toàn; các đồng chí trong khối dân vân tiếp tục đề cao trách nhiệm, nhiệt tình sâu sát với cơ sở. Tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền tới đông đảo nhân dân, chú trọng vận động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung của Đề án xây dựng đô thị Phố Nối theo kế hoạch.

                                                                                              Phạm Thanh Sơn

                                                                                UVBTV, Trưởng Ban Dân vận huyện Mỹ Hào

 


Bài viết khác

• Kết quả nổi bật về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2021 (15/09/2021)

• Công tác Dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở xã Lương Tài, huyện Văn Lâm (25/08/2020)

• Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (26/06/2020)

• Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm (27/03/2017)

• Thực hiện QCDC ở cơ sở - Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động hệ thống chính trị (13/01/2018)

• Tổng kết 17 năm thực hiện chỉ thị 30 - CT/TW của Bộ Chính trị (13/01/2018)


Các bài mới nhất

• Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị (22/09/2022)

• Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (22/09/2022)

• Đong đầy Hũ gạo tình thương (23/09/2022)

• Thành phố Hưng Yên tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2022 (22/09/2022)

• Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Hà Tĩnh (19/09/2022)

• Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36–CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (16/09/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay577 Hôm qua1,050 Tuần này1,627 Tuần trước12,303 Tháng này108,558 Tháng trước124,912