Kết quả nổi bật về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2021

Kết quả nổi bật về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2021

Kết quả nổi bật về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở  6 tháng đầu năm năm 2021

6 tháng đầu năm 2021, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Song do thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy và chính quyền các cấp, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội: Tổng sản phẩm GRDP tăng 5,75%; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 18.126 tỷ đồng, tăng 8,35%; xuất khẩu đạt 2.300 triệu USD, tăng 9,25%; thu ngân sách đạt 9.100 tỷ đồng, đạt 66,9% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt 1.736 tỷ đồng, đạt 50,2% kế hoạch; thu hút thêm 24 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký 34.300 tỷ đồng; tạo việc làm cho 8.700 người. Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế … có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được chăm lo chu đáo; trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Cán bộ, đảng viên trong tỉnh vui mừng, phấn khởi trước việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh được quan tâm, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra theo đúng quy trình, quy định của Luật, dân chủ và thực hiện phù hợp trong tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp.

Thực hiện QCDC của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp được quan tâm thực hiện tốt. Nắm bắt kịp thời tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. MTTQ các cấp đã chủ trì hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 dân chủ, đảm bảo cơ cấu, chất lượng; đồng thời, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú và tiếp xúc các ứng cử viên với nhân dân để vận động bầu cử theo quy định. Gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, như: tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phối hợp giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, tổ chức gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong các loại hình có nhiều chuyển biến tích cực. Các xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả QCDC theo Pháp lệnh 34/PL-UBTVQH11. Tổ chức thực hiện có hiệu quả những việc phải công khai để dân biết, dân bàn, quyết định và nhân dân giám sát, nhất là trong thực hiện các khoản thu nộp các loại quỹ, chương trình, dự án, các khoản huy động đóng góp và kết quả đóng góp của nhân dân tham gia xây dựng chương trình phúc lợi công cộng… được các xã thông báo công khai, đầy đủ đến nhân dân.

Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai Nghị định số 04/NĐ-CP. Thực hiện QCDC gắn với tiến hành các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại nơi công tác dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Toàn tỉnh đã có 861/866 đơn vị (đạt 99,4%) tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

Chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước thực hiện tốt QCDC ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến thủ tục hành chính đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Thời gian qua, Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh tiếp tục phát huy có hiệu quả trong công tác phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân; Trung tâm đã công khai 1.949 thủ tục hành chính (trong đó, có 420 dịch vụ công mức độ 2; 558 dịch vụ công mức độ 3; 971 dịch vụ công mức độ 4); 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm hành chính công tỉnh đã giải quyết trên 99,4% số hồ sơ gửi đến Trung tâm. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân được chú trọng. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Tổ hòa giải cơ sở, nhằm giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, bức xúc, khiếu nại của Nhân dân từ cơ sở, qua đó, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các doanh nghiệp thực hiện theo Nghị định số 145/NĐ-CP đã thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị người lao động; trên 90% đơn vị doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, có trên 1.400 ý kiến, đề xuất của người lao động được nêu ra và được các doanh nghiệp giải quyết tại hội nghị đối thoại ở nơi làm việc. Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song các doanh nghiệp ở Hưng Yên đã thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, do vậy vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập, đóng BHXH, BHYT cho người lao động.

Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp được duy trì thường xuyên, thiết thực, hiệu quả hơn. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh đã xây dựng Chương trình công tác QCDC ở cơ sở năm 2021, ban hành Hướng dẫn tự kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2021. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo đã bám sát cơ sở, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị được phân công phụ trách. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; 100% tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng.

Trong 6 tháng cuối năm tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với việc thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội”. Trước mắt đẩy mạnh các biện pháp phòng chống Covid-19 không để lây lan diện rộng trong cộng đồng; đồng thời duy trì sản xuất kinh doanh, phấn đấu mức cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2021 đã đề ra.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thực hiện của chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; tiếp tục tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị; Pháp lệnh số 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định 04 và Nghị định số 145/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Hướng dẫn số 01-HD/BDVTU ngày 30/03/2021 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ hướng dẫn về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021.

Ba là, gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường tuyên truyền cách làm hay, điển hình tiên tiến về dân chủ ở cơ sở trong các loại hình, để nhân rộng; tổ chức tập huấn về Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bốn là, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với cải cách thủ tục hành chính; công tác dân vận chính quyền, tăng cường công tác tự kiểm tra đánh giá trong nội bộ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức. Tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp với nhân dân, người sử dụng lao động với người lao động theo quy định. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các vụ việc bức xúc, nổi cộm phát sinh từ cơ sở.

Năm là, tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong các doanh nghiệp. Quan tâm công tác tập huấn về Quy chế dân chủ nâng cao chất lượng, phương pháp thực hành dân chủ ở cơ sở.

Vương Quang Hưng - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ


Bài viết khác

• Công tác Dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở xã Lương Tài, huyện Văn Lâm (25/08/2020)

• Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (26/06/2020)

• Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm (27/03/2017)

• Nâng cao hiệu quả công tác của Khối Dân vận cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng (13/01/2018)

• Thực hiện QCDC ở cơ sở - Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động hệ thống chính trị (13/01/2018)

• Tổng kết 17 năm thực hiện chỉ thị 30 - CT/TW của Bộ Chính trị (13/01/2018)


Các bài mới nhất

• Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị (22/09/2022)

• Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (22/09/2022)

• Đong đầy Hũ gạo tình thương (23/09/2022)

• Thành phố Hưng Yên tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2022 (22/09/2022)

• Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Hà Tĩnh (19/09/2022)

• Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36–CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (16/09/2022)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay652 Hôm qua1,050 Tuần này1,702 Tuần trước12,303 Tháng này108,633 Tháng trước124,912