Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại huyện Văn Giang

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại huyện Văn Giang

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại huyện Văn Giang

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác dân vận. Trong bài báo “Dân vận”, đăng trên Báo sự thật, ngày 15.10.1949, dưới bút danh X.Y.Z Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Văn Giang đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện quan tâm, triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Trung ương và tỉnh phát động, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Dân vận Huyện ủy - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo huyện về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn huyện. Đồng thời, hằng năm, Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới. Qua kiểm tra đã đánh giá được chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề ra các giải pháp khắc phục thời gian tới. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung cao, tính đến hết năm 2019, toàn huyện đã có 108 mô hình “Dân vận khéo” (92 mô hình tập thể và 16 mô hình cá nhân) được triển khai, tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và thu được nhiều kết quả:

Trong lĩnh vực kinh tế và tham gia xây dựng nông thôn mới: Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện tốt, điển hình như: mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng đường làng ngõ xóm ở thôn Bá Khê, xã Liên Nghĩa; mô hình Hợp tác xã Rau quả sạch ở thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng; mô hình Hợp tác xã hoa cây cảnh ở xã Xuân Quan, Phụng Công; mô hình nông dân giúp nhau phát triển kinh tế ở xã Thắng Lợi; mô hình đường hoa sạch đẹp ở thôn Công luận 2, Thị trấn Văn Giang và của Hội phụ nữ xã Long Hưng; mô hình xây dựng các khu vui chơi thể dục, thể thao, tu sửa đình chùa của xã Cửu Cao, Vĩnh Khúc, Nghĩa Trụ; mô hình hiến máu tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ huyện; mô hình kê khai thu thuế điện tử của Chi cục thuế huyện; mô hình xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của Ban chỉ huy Quân sự huyện; mô hình tổ tự quản, tổ hòa giải, câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội của Công an huyện; mô hình “câu lạc bộ pháp luật và trợ giúp pháp lý” của Hội nông dân huyện. Ngoài ra, các mô hình “Tổ tự quản”, “Tổ hoà giải”, “Câu lạc bộ phòng chống TNXH”, “Câu lạc bộ pháp luật và trợ giúp pháp lý nông dân”… đã phát triển rộng khắp ở nhiều nơi được Nhân dân tích cực hưởng ứng.

Công tác vệ sinh môi trường luôn được quan tâm chú trọng nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống, hiện nay 100% thôn của các xã, thị trấn đã hình thành mô hình tổ thu gom rác tự quản, một số xã như Nghĩa Trụ, Phụng Công và Mễ Sở đã thành lập hợp tác xã dịch vụ môi trường; toàn huyện hiện có 90 tổ VSMT với gần 188 lao động. Toàn huyện có 9 điểm tập kết rác bằng container và tập kết xe để vận chuyển đi xử lý bằng xe cuốn ép rác chuyên dụng của huyện và của đơn vị xử lý, đến hết tháng 10/2019 đã vận chuyển, xử lý 7.618 tấn rác thải với kinh phí trên 4,8 tỷ đồng.

Công tác phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình tiếp tục được triển khai nhân rộng. Năm 2019, UBND huyện hỗ trợ cho các xã Tân Tiến, Vĩnh Khúc và Cửu Cao 900 thùng rác để các hộ đăng ký tham gia thực hiện mô hình. Đến nay, UBND huyện cấp phát được 6.591 dụng cụ (trong đó 750 nắp, 5.741 thùng và 19.762 gói chế phẩm) cho các xã, thị trấn, chiếm 78,4 % so với tổng số hộ đăng ký. Tính đến tháng 10/2019, toàn huyện có trên 11.600/27.971 hộ gia đình

Công tác xây dựng nông thôn mới cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến tháng 9 năm 2019, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới là 1.570 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn trực tiếp cho chương trình nông thôn mới là 67,6 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh là 211 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách huyện là 3,4 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách xã là 64 tỷ đồng, vốn vay tín dụng là 1.444 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án là 13 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp (đầu tư) là 15,2 tỷ đồng, vốn huy động từ cộng đồng dân cư là 29,2 tỷ đồng, ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới là 1.300 ngày công.

Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội: Đến nay, 100% các làng văn hoá đều tiến hành bổ sung hương ước, quy ước làng phù hợp với pháp lệnh dân chủ. Công tác hoà giải ở cơ sở được tích cực thực hiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng “Làng văn hoá”, “Cơ quan, đơn vị văn hoá” được đẩy mạnh. Toàn huyện có 83/86 làng, khu phố được công nhận làng văn hóa (đạt tỷ lệ 96,5% số làng); có 25.188 số gia đình đạt danh hiệu GĐVH. Số  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 57/58 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ phát triển đa dạng, phong phú. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội chuyển biến tích cực; các thiết chế văn hoá được quan tâm bảo vệ, tôn tạo, xây dựng, sử dụng hiệu quả hơn. Phong trào đền ơn, đáp nghĩa được đẩy mạnh.

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng: Lực lượng Quân sự tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ huyện, kế hoạch phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được thực hiện theo qui định; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, phối hợp với hệ thống Dân vận, Mặt trận, đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia giúp nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo.

Lực lượng Công an duy trì nghiêm chế độ trực và tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở nhất là an ninh nông thôn, tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, vận động các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tiếp tục được tăng cường, công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền vận động về an toàn giao thông được quan tâm thực hiện, bằng nhiều hình thức sinh hoạt tập thể, tổ chức tập huấn, treo băng rôn khẩu hiệu…, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của Nhân dân.

Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: Các xã, thị trấn đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở thường xuyên, đa dạng bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên đài phát thanh, qua các cuộc họp dân, qua trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, các nhà văn hóa thôn…, nhằm góp phần tích cực trong việc động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, huy động sức dân ở các thôn, làng để xây dựng đường làng, ngõ xóm, các công trình phúc lợi, tín ngưỡng tôn giáo góp phần xây dựng nông thôn mới. Các xã, thị trấn đều tổ chức công khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất đai, các phương án thu nộp các loại quỹ theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện dự án đảm bảo công khai và thực hiện các bước trong quá trình giải phóng mặt bằng theo quy định. Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân các xã, thị trấn đã tập trung bám sát vào những quy định của Luật Thanh tra, vì vậy đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ thôn, xóm, xã.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo’ gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở xã, thị trấn đã tác động rất lớn tới đời sống, nhận thức của Nhân dân, tạo bước chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, sự gắn bó mật thiết hơn giữa Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đã tạo thêm động lực mới thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Các phong trào thi đua lao động sản xuất, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới ở nhiều thôn xóm phát triển khá mạnh.

Những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng xây dựng, phát triển mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào có đạo, công nhân ở các khu công nghiệp trong giải quyết các “điểm nóng” phức tạp, bức xúc nổi cộm, trong cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân. Hệ thống công tác dân vận tăng cường nghiên cứu, tham mưu giúp cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mô hình, điển hình; thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời và có giải pháp để nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả.

 

Nguyễn Yến


Bài viết khác

• Một Trưởng khối Dân vận tiêu biểu (17/06/2021)

• Người giáo viên gương mẫu, tận tụy, yêu nghề (03/11/2020)

• Nữ Bí thư Chị bộ, Trưởng thôn làm Dân vận khéo (26/10/2020)

• Sở Y tế tỉnh Hưng Yên “Dân vận khéo” trong thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế và nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân (13/07/2020)

• Kết quả công tác Dân vận trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi (21/02/2020)

• Một Trưởng khối Dân vận tiêu biểu (18/02/2020)


Các bài mới nhất

• Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (02/08/2021)

• Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (01/08/2021)

• Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thu dung, điều trị ca bệnh Covid-19 tại tỉnh (31/07/2021)

• Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (30/07/2021)

• Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ thăm, chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (28/07/2021)

• Tập trung bứt phá, xây dựng thành phố Hưng Yên văn minh, hiện đại (27/07/2021)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay1,901 Hôm qua1,972 Tuần này6,541 Tuần trước11,765 Tháng này20,414 Tháng trước71,739