Công tác Dân vận gắn với kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác Dân vận gắn với kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác Dân vận gắn với kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn xác định: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong điều kiện hội nhập quốc tế càng đòi hỏi phải phát huy cao độ khối đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đảng bộ huyện Yên Mỹ có 46 chi, đảng bộ trực thuộc (trong đó có 16 đảng bộ xã, thị trấn; 30 chi, đảng bộ cơ quan) với 6.478 đảng viên. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm giúp đỡ của các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Xác định được vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Yên Mỹ đã nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở được cấp ủy, chính quyền huyện đặc biệt quan tâm, coi đây là nền tảng, là điều kiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được cấp ủy chú trọng thông qua việc tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của các cấp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng khóa  4 (khóa XI, XII) về " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ về đời sống cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và người nghèo được quan tâm đúng mức; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được hoàn thiện; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; niềm tin trong Nhân dân được củng cố, đồng thuận trong xã hội ngày càng được nâng cao. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14% (mục tiêu 12%); tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 7.548 tỷ đồng (vượt mục tiêu Đại hội 512 tỷ đồng); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp 2,9%; công nghiệp - xây dựng tăng 55,8%; thương mại - dịch vụ 41,3%; giá trị sản phẩm bình quân trên 01 ha canh tác đạt 195,3 triệu đồng/ha (Mục tiêu Đại hội đạt 195 triệu/ha); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 82,4 triệu đồng/người/năm (Mục tiêu Đại hội năm 2020 đạt 82 triệu/người/năm); 100% xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và đang xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1% theo tiêu chí đa chiều; tỷ lệ người lao động đã qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ lao động ở các xã, thị trấn có việc làm thường xuyên đạt 91,1%. Tỷ lệ làng văn hóa đạt 95%; tỷ lệ các gia đình văn hóa đạt 94,1% ; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt 95%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 82%; 100% trạm y tế các xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, ngày càng khang trang, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn; 100% đường giao thông nôn thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; các nhà văn hóa thôn được xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp; tỷ lệ hộ dân dùng nước  sạch và hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiện dưới 0,93%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5%, bảo hiểm xã hội 35,6%… Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao hằng năm. Các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

 Đi đôi với công tác giáo dục tư tưởng, Đảng bộ huyện còn thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị. Đảng bộ huyện Kim Động hiện có 46 chi, đảng bộ trực thuộc, trong nhiệm kỳ đã cử 715 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng để tạo nguồn phát triển đảng; tổ chức kết nạp được 639 quần chúng ưu tú vào đảng; trao tặng huy hiệu đảng cho 3.132 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, trong nhiệm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 278 tổ chức đảng và 411 đảng viên; giám sát chuyên đề 293 đảng viên và 175 tổ chức đảng; Ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra 123 tổ chức đảng và 209 đảng viên khi có đấu hiệu vi phạm; giám sát 70 tổ chức đảng và 255 đảng viên… qua đó, đã kịp thời nhắc nhở các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục những hạn chế, tồn tại. Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm công tác nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhất là công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh, việc thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở được coi trọng và tổ chức triển khai thực hiện tốt qua đó đã phát huy quyền làm chủ của Nhân; công tác tiếp dân có nhiều đổi mới, việc đối thoại trực tiếp với nhân dân ngày càng được cởi mở, tạo sự gắn bó mật thiết giữa đảng, chính quyền với nhân dân, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, những kiến nghị, khiếu nại của nhân dân được giải quyết một cách kịp thời, tạo lòng tìn giữa Đảng với nhân dân; trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận 278 lượt công dân và xử lý 195 đơn, thư, giải quyết 124 đơn thư theo tẩm quyền, kiểm tra, rà soát 515 văn bản quy phạm pháp luật, lồng ghép tuyên truyền pháp luật được 1,193 cuộc và 61 lớp tập huấn về hòa giải thu hút 45,989 lượt người tham gia, tỷ lệ hòa giải thành công đạt 80%.

Hàng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Yên Mỹ nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh cấp tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen. Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Yên Mỹ đã nỗ lực phấn đấu phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn giành được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển ổn định, toàn diện và đạt tốc độ tăng trưởng khá, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu, đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Đây cũng là điều kiện, là động lực để Đảng bộ và Nhân dân huyện Yên Mỹ tiếp tục tiến bước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới, từng bước đưa Yên Mỹ ngày càng phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

Hồng Nhung

 


Bài viết khác

• Tiên Lữ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba (09/11/2020)

• Kim Động đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba (09/11/2020)

• Kim Động công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035 và xúc tiến đầu tư (06/11/2020)

• Thành phố Hưng Yên, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (03/09/2020)

• Văn Giang thu ngân sách nhà nước đạt trên 370 tỷ đồng (02/07/2020)

• Đảng bộ huyện Kim Động sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 (12/06/2020)


Các bài mới nhất

• Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (25/11/2020)

• Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ IX và đón Bằng công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (24/11/2020)

• Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2020 – 2022 (24/11/2020)

• Siết chặt quản lý đất đai từ cơ sở (25/11/2020)

• Công bố Quyết định công nhận khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại IV (22/11/2020)

• Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh (25/11/2020)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Phạm Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay29 Hôm qua912 Tuần này3,910 Tuần trước5,464 Tháng này204,740 Tháng trước119,358