51 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan TW

51 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan TW

Tại Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TW, các đại biểu đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, phương hướng hoạt động Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

51 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan TW

51 dong chi tham gia Ban Chap hanh Dang bo Khoi cac Co quan TW hinh anh 1Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, chiều 28/10, Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí.

Tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, phương hướng hoạt động Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết năm 2020 diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội đã và đang tăng cường hoạt động chống phá, tấn công chia rẽ nội bộ, đặc biệt tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng; xuyên tạc, suy diễn, quy chụp chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự và việc tổ chức lấy ý kiến của các giai tầng xã hội góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

51 dong chi tham gia Ban Chap hanh Dang bo Khoi cac Co quan TW hinh anh 2Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng thời, các thế lực thù địch lợi dụng diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, tình hình Biển Đông, dịch COVID-19 để xuyên tạc thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc, đặc biệt thành tựu gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nhằm gây tâm lý hoang mang, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Bám sát thực tiễn và nhiệm vụ được phân công, chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với lãnh đạo Ban, tập trung chỉ đạo, phối hợp với lực lượng trong ngành Tuyên giáo và cơ quan liên quan, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu công tác chỉ đạo các cơ quan lập pháp, quản lý kinh tế, văn hóa; xây dựng, hoàn thiện luật pháp, chính sách, cơ chế trách nhiệm tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Toàn ngành quan tâm đầu tư đúng mức nguồn lực cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham mưu Ban Bí thư ban hành văn bản chỉ đạo, phối hợp, đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội; xây dựng quy định với cán bộ, đảng viên trong lập, sử dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí; đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng chuyên đề về vấn đề mới, vấn đề khó trong quá trình đổi mới, công nghiệp hóa-hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…; thường xuyên rà soát, phát hiện, gỡ bỏ các website, blog, tài khoản mạng xã hội mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hoàn thiện hạ tầng, đầu tư hệ thống cơ sở kỹ thuật; giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó giáo sư, tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm trong tình hình mới.

Đảng bộ Khối cần ưu tiên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên," có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ bởi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém."

Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối phần lớn làm công tác nghiên cứu, tham mưu, quản lý ở cấp chiến lược, mọi hành động, lời nói đều có tác động trực tiếp và ảnh hưởng sâu rộng đến hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Phó giáo sư, tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm đề xuất Đảng ủy Khối tập trung ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có “tâm sáng, trí minh”, có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giỏi về nghiệp vụ, chuyên môn, tận tụy với nghề, có kiến thức thực tiễn, có tác phong làm việc khoa học.

51 dong chi tham gia Ban Chap hanh Dang bo Khoi cac Co quan TW hinh anh 3Các đại biểu biểu quyết thông qua giới thiệu của Đại hội đối với nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cùng với đó, Đảng bộ Khối xây dựng, hoàn thiện và cụ thể hóa quy chế phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và tập thể lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ Khối tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương người đứng đầu.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đồng chí Mai Văn Chính, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề xuất, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí hành động trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết.

Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện quy định, hướng dẫn kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; về cơ chế quản lý tài chính, ngân sách theo các nghị quyết của Trung ương; về phân công, phân cấp giữa Trung ương với địa phương.

Đảng ủy Khối tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác; sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, tổ chức theo hướng giảm đầu mối trực thuộc, giảm trung gian, giảm số lượng cấp phó, cấp hàm; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo chương trình, ngày mai 29/10, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII họp phiên bế mạc./.

 Diệp Trương / (TTXVN/Vietnam+)


Bài viết khác

• Đại hội XIII của Đảng: Kỳ vọng của nhân dân tới Đảng (04/02/2021)

• Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư (31/01/2021)

• Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (31/01/2021)

• DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII (31/01/2021)

• Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm Đại hội XIII của Đảng (30/01/2021)

• Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội XIII của Đảng (29/01/2021)


Các bài mới nhất

• Rà soát, đánh giá các hoạt động tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh (29/11/2021)

• Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thị xã Mỹ Hào tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2016 - 2021) và suy cử Ban Trị sự nhiệm kỳ VI (2021 - 2026) (01/12/2021)

• Hưng Yên: Gỡ khó cho làng nghề (28/11/2021)

• Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (27/11/2021)

• Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác Mặt trận tại tỉnh Hưng Yên (26/11/2021)

• Thường trực HĐND thành phố Hưng Yên giao ban với Thường trực HĐND các phường, xã (26/11/2021)

Website Ban Dân Vận Tỉnh Hưng Yên

Giấy phép thiết lập số: 17/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng ban biên tập: Đ/c Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 14, đường Chùa Chuông, đường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3863.577 - Email: bdvtuhy@gmail.com - Website: www.danvanhungyen.vn
Ghi rõ nguồn "danvanhungyen.vn" khi phát hành lại nội dung từ website này.

© 2019 Copyright by danvanhungyen.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay50 Hôm qua1,297 Tuần này6,795 Tuần trước8,778 Tháng này45,185 Tháng trước251,203